Continguts de FÍSICA. Generadors d'exercicis i problemes
Continguts de Física per als següents Generadors d'exercicis i problemes


Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Continguts de Física
SOFTWARE
INICI
Contacte
Registre del software
Temes i tipus de problemes / exercicis de FÍSICA
Canvis d'unitats

        Unitats de massa (mètric)
        Unitats de longitud (mètric)
        Unitats de temps
        Unitats de superfície I (mètric)
<R> Unitats de superfície II (mètric)
<R> Unitats de volum (mètric)
<R> Unitats de capacitat (mètric)
<R> Unitats de volum i capacitat (mètric)
        Unitats de temperatura I (Celsius - Fahrenheit)
<R> Unitats de temperatura II (Celsius - Fahrenheit - Kelvin)
<R> Unitats de longitud (mètric - imperial)
<R> Unitats de massa (mètric - imperial)
        Conversió de radians a graus
        Conversió de graus a radiansNota:
<R> indica que l'opció només està disponible a la versió registrada.
El text blau indica els exercicis i problemes nous en aquesta versió.
Temes de Física
Cinemàtica: Moviment en 1 dimensió
Cinemàtica: Moviment en 2 dimensions
Dinàmica
Pressió i estàtica de fluids
Treball, energia i potència
Camp elèctric
Circuits elèctrics
Camp magnètic
Camp gravitatori
Moviment harmònic simple (M.H.S.)
Moviment ondulatori
Ones sonores
Òptica
Física moderna
Canvis d'unitats
Càlcul vectorial
Cinemàtica: Moviment en 1 dimensió

        Unitats de velocitat
        Moviment rectilini uniforme (MRU)
        Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)
<R> Moviments amb diversos trams
<R> Trobada de dos vehicles

Cinemàtica: Moviment en 2 dimensions

<R> Llançament horitzontal
<R> Llançament oblic
<R> Moviment circular uniforme (MCU)
<R> Moviment circular uniformement accelerat (MCUA)
<R> Vectors de posició, velocitar i acceleració I. Sense integrals
<R> Vectors de posició, velocitar i acceleració II. Amb integrals
<R> Components intrínsecs de l'acceleració

Dinàmica

        Dinàmica d'una partícula (pla horitzontal)
<R> Dinàmica d'una partícula (pla inclinat i altres tipus)
<R> Dinàmica amb dues o tres partícules
<R> Llei de Hooke
<R> Força centrípeta

Pressió i estàtica de fluids

        Càlculs bàsics amb la pressió
<R> Pressió hidrostàtica
<R> Principi de Pascal (elevador hidràulic)
<R> Principi d'Arquimedes

Treball, energia i potència

<R> Moment i col·lisió de partícules
<R> Treball de forces constants
        Energia cinètica i potencial gravitatòria (I)
<R> Energia cinètica i potencial gravitatòria (II)
<R> Treball de la força elàstica de molles
<R> Treball de forces variables
<R> Escalfament sense canvi d'estat
<R> Escalfament amb canvi d'estat
Camp elèctric

        Càlculs bàsics del camp elèctric
<R> Força i camp elèctric sobre càrreges puntuals
<R> Potencial i energia del camp elèctric sobre càrreges puntuals
Circuits elèctrics

        Càlculs bàsics
<R> Circuits amb resistències en sèrie i en paral·lel
<R> Circuits amb condensadors en sèrie i en paral·lel
<R> Energia en resistències
<R> Lleis de Kirchhoff I
<R> Lleis de Kirchhoff II
<R> Lleis de Kirchhoff III
<R> Resistència limitadora de díodes
<R> Filtres passius de 1r ordre: passabaix/passaalt
        Circuits en sèrie RL, RC, RLC de corrent altern (I)
<R> Circuits en sèrie RL, RC, RLC de corrent altern (II)


Camp magnètic

<R> Camp magnètic i força amb fils conductors rectilinis
<R> Camp magnètic sobre càrregues puntuals
<R> Inducció magnètica
<R> Transformadors

Camp gravitatori

        Càlculs bàsics del camp gravitatori
<R> Força i camp gravitatori amb masses puntuals
<R> Treball i potencial gravitatori amb masses puntuals
<R> Òrbites I: Tercera llei de Kepler
<R> Òrbites II: Cinemàtica i dinàmica
<R> Òrbites III: Energia

Moviment harmònic simple (M.H.S.)

<R> Cinemàtica del moviment harmònic simple
<R> Dinàmica del moviment harmònic simple
<R> Energia del moviment harmònic simple

Moviment ondulatori

<R> Ones transversals
Ones sonores

        Càlculs bàsics
<R> Efecte Doppler

Òptica

<R> Llum: energia, freqüència i longitud d'ona
        Refracció
<R> Òptica geomètrica: Miralls esfèrics
<R> Òptica geomètrica: Lents primes

Física moderna

<R> Teoria especial de la relativitat
<R> Efecte fotoelèctric
<R> Reaccions nuclears
        Energia d'enllaç nuclear

Càlcul vectorial

<R> Gradient
<R> Divergència
<R> Rotacional
Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Français
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano
INICI
Política de privacitat
Qui som
Marques comercials
Registre del software  Condicions d'ús

Contacte
Versió web per a mòbils
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Software

Generadors d'exercicis

Generador d'exercicis de Matemàtiques

Generador d'exercicis de Física

Generador d'exercicis de Química

Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lacióFrançais
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lació
MÉS >
Matemàtiques
Generador d'exercicis


MÉS >
Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Química
Generador d'exercicis
MÉS >
33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi