Continguts de MATEMÀTIQUES. Generadors d'exercicis i problemes
Continguts de Matemàtiques per als següents Generadors d'exercicis i problemes


Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Continguts de Matemàtiques
SOFTWARE
INICI
Contacte
Registre del software
Nota:
<R> indica que l'opció només està disponible a la versió registrada.
El text blau indica els exercicis i problemes nous en aquesta versió.
Sistemes d'equacions lineals

        Sistemes 2×2 lineals. Solucions enteres
        Sistemes 2×2 lineals. Solucions racionals
<R> Sistemes 2×2 lineals. Coeficients racionals
<R> Sistemes d'equacions lineals 2×2 amb representació gràfica
<R> Problemes de plantejament de sistemes 2×2 lineals
<R> Sistemes 3×3 lineals. Solucions enteres
<R> Sistemes 3×3 lineals. Solucions racionals
<R> Sistemes 4×4 lineals
Nombres naturals

        Suma de nombres naturals
        Resta de nombres naturals
        Multiplicació de nombres naturals I
        Multiplicació de nombres naturals II
        Divisió de nombres naturals I
        Divisió de nombres naturals II
        Divisió de nombres naturals III
        Operacions combinades sense parèntesis
<R> Operacions combinades amb parèntesis
        Arrodoniment de nombres naturals
        Conversió de nombre natural a expressió polinòmica de base 10
        Conversió de expressió polinòmica de base 10 a nombre natural
        Producte en forma de potència
        Potència en forma de producte
        Potències de nombres naturals I
        Potències de nombres naturals II
        Conversió de decimal a xifres romanes I
        Conversió de decimal a xifres romanes II
        Conversió de xifres romanes a decimal I
        Conversió de xifres romanes a decimal II
        Conversió de base-N a decimal
        Conversió de decimal a base-N

Nombres enters

        Suma i resta de nombres enters
        Operacions combinades sense parèntesis
<R> Operacions combinades amb parèntesis
        Potències de nombres enters I. Exponents positius
        Potències de nombres enters II. Exponents negatius
Nombres decimals

        Suma i resta de nombres decimals
        Multiplicació de nombres decimals
        Divisió de nombres decimals
        Arrodoniment de nombres decimals a unitats decimals (I)
        Arrodoniment de nombres decimals a unitats decimals (II)
        Operacions combinades sense parèntesis
<R> Operacions combinades amb parèntesis


Nombres racionals

<R> Representació de nombres racionals en la recta numèrica
<R> Identificació de nombres racionals en la recta numèrica
        Fracció que representa la part pintada I
        Fracció que representa la part pintada II
        Simplificació de fraccions
        Reducció a comú denominador
        Ordenació de fraccions
        Suma i resta de fraccions amb el mateix denominador
        Suma i resta de fraccions amb diferent denominador
        Multiplicació i divisió de fraccions
<R> Operacions combinades amb parèntesis
        Fracció impròpia a nombre mixt
        Nombre mixt a fracció impròpia
        Nombre mixt que representa la part pintada
        Suma de nombres mixtos
        Fracció generatriu
        Suma i resta de nombres decimals periòdics
        Potències de nombres racionals I
        Potències de nombres racionals II
Nombres reals

<R> Intervals I
<R> Intervals II
<R> Intervals III
<R> Intervals IV
<R> Representació de nombres reals en la recta numèrica
        Notació decimal a científica
        Notació científica a decimal
        Multiplicació i divisió amb notació científica
        Suma i resta amb notació científicaCanvis d'unitats

        Unitats de massa (mètric)
        Unitats de longitud (mètric)
        Unitats de temps
        Unitats de superfície I (mètric)
<R> Unitats de superfície II (mètric)
<R> Unitats de volum (mètric)
<R> Unitats de capacitat (mètric)
<R> Unitats de volum i capacitat (mètric)
        Unitats de temperatura I (Celsius - Fahrenheit)
<R> Unitats de temperatura II (Celsius - Fahrenheit - Kelvin)
<R> Unitats de longitud (mètric - imperial)
<R> Unitats de massa (mètric - imperial)
        Conversió de radiants a graus
        Conversió de graus a radiants
Sistema sexagesimal

        L'hora i el rellotge (I)
        L'hora i el rellotge (II)
        Suma de temps sense ròssec
        Suma de temps amb ròssec
        Suma d'angles sense ròssec
        Suma d'angles amb ròssec
        Resta de temps
        Resta d'angles
        Multiplicació d'angles i temps
        Divisió d'angles i temps
        Angles complementaris i suplementaris
        Angles en triangles i altres figures
Potències i radicals

        Potències de nombres naturals I
        Potències de nombres naturals II
        Potències de nombres enters I. Exponents positius
        Potències de nombres enters II. Exponents negatius
        Potències de nombres racionals I
        Potències de nombres racionals II
        Càlcul mental d'arrels
        Càlcul d'arrels quadrades amb l'algorisme I
        Càlcul d'arrels quadrades amb l'algorisme II
        Conversió de radicals a potències
        Conversió de potències a radicals
        Introducció de factors dins del radical
        Extracció de factors fora del radical
        Racionalització I: Arrel única en denominador
        Racionalització II: Suma/resta d'arrels en denominador
        Racionalització II: Arrel n-èsima en denominador
        Suma i resta d'arrels quadrades
        Suma i resta d'arrels cúbiques
        Simplificació d'arrels n-èsimes
<R> Productes notables amb radicals
Proporcions i percentatges

        Exercicis de proporcions
        Proporcionalitat directa
<R> Proporcionalitat inversa
<R> Proporcionalitat composta
<R> Repartiments directament proporcionals
<R> Repartiments inversament proporcionals
        Percentatges I: Càlcul directe
<R> Percentatges II: Descomptes i augments
<R> Interès compost I

Polinomis

        Monomis: Coeficient i grau
        Monomis: Suma i resta
        Monomis: Producte
        Monomis: Divisió
        Monomis: Potències
        Polinomis: Suma i resta
<R> Productes notables I
<R> Productes notables II
<R> Polinomis: Producte i quadrat d'un binomi
<R> Potència del binomi de Newton (I)
<R> Potència del binomi de Newton (II)
<R> Polinomis: Divisió I
<R> Polinomis: Divisió II: Regla de Ruffini
<R> Polinomis: Divisió III: Amb paràmetre
        Factorizació I: Factor comú
<R> Factorizació II: Productes notables
<R> Factorizació III: Productes notables
<R> Factorització IV: Regla de Ruffini
Successions i progressions

        Exercicis amb successions
<R> Progressions aritmètiques I
<R> Progressions aritmètiques II
<R> Progressions geomètriques I
<R> Progressions geomètriques II
<R> Progressions geomètriques IIIEquacions. Introducció

<R> Llenguatge algebraic I
<R> Llenguatge algebraic II
<R> Simplificació d'expressions lineals i quadràtiques
<R> Verificació de solucions d'equacions

Inequacions

        Inequacions lineals, coeficients enters
        Inequacions lineals, coeficients racionals
<R> Inequacions amb valor absolut
<R> Inequacions de 2n grau
<R> Inequacions de fraccions algebraiques
<R> Inequacions lineals amb 2 incògnites


Sistemes d'equacions no lineals

<R> Sistemes 2×2: Lineal i quadràtica
<R> Sistemes 2×2: Lineal i irracional (amb arrels)
<R> Sistemes 2×2: Exponencials
<R> Sistemes 2×2: Logarítmiques

Matrius, determinants i sistemes d'equacions

        Suma i resta de matrius
<R> Producte de matrius
        Determinants 2×2 (sense paràmetres)
        Determinants 3×3 (sense paràmetres)
<R> Determinants 4×4 (sense paràmetres)
<R> Determinants (amb paràmetres)
<R> Rang de matrius (sense paràmetres)
<R> Rang de matrius (amb paràmetres)
        Matriu inversa 2x2 (sense paràmetres)
<R> Matriu inversa 3x3 (sense paràmetres)
<R> Matriu inversa (amb paràmetres)
        Equacions amb matrius I
<R> Equacions amb matrius II
<R> Sistemes d'equacions amb matrius 2×2
        Discussió de sistemes d'equacions 3×3
<R> Discussió de sistemes d'equacions 3×3 (amb paràmetre)
<R> Teorema de Cayley-Hamilton: Potències de matrius
<R> Teorema de Cayley-Hamilton: Inversa i potències de matrius


Geometria bàsica I. Formes planes

        Teorema de Pitàgores I
        Teorema de Pitàgores I
<R> Teorema de Pitàgores II
<R> Formes planes I: costats rectes
<R> Formes planes II: costats rectes
<R> Formes planes III: costats corbats
<R> Formes planes IV: costats corbats
Trigonometria

        Conversió de radiants a graus
        Conversió de graus a radiants
<R> Resolució de triangles rectangles
<R> Resolució de triangles
<R> Resolució de formes planes
<R> Problemes amb raons trigonomètriques
        Raons trigonomètriques I: a partir d'una donada
<R> Raons trigonomètriques per reducció al primer quadrant
<R> Raons trigonomètriques II: a partir d'altres
<R> Demostració d'identitats trigonomètriques
<R> Equacions trigonomètriquesNombres complexos

        Representació de nombres complexos en el pla complex
        Identificar nombres complexos en el pla complex
        Suma i resta en forma binòmica
        Multiplicació i divisió en forma binòmica
        Conversió de forma polar a binòmica
        Conversió de forma binòmica a polar
        Multiplicació i divisió en forma polar
<R> Potències de nombres complexos
<R> Arrels de nombres complexos
<R> Càlcul de paràmetres
<R> Equacions en els nombres complexos
<R> Equacions en els nombres complexos i representació gràfica
Geometria analítica en el pla

        Punts I: Representació de punts en el pla XY (primer quadrant)
        Punts II: Identificar punts en el pla XY (primer quadrant)
        Punts III: Representació de punts en el pla XY
        Punts IV: Identificar punts en el pla XY
        Vectors I
<R> Vectors II
<R> Rectes I
<R> Rectes II
Geometria analítica de l'espai

        Vectors
        Càlcul de plans
<R> Càlcul de rectes
<R> Punts de l'espai
<R> Posició relativa recta-pla (sense paràmetres)
<R> Posició relativa recta-pla (amb paràmetres)
<R> Posició relativa recta-recta (sense paràmetres)
<R> Posició relativa recta-recta (amb paràmetres)


Límits

        Límits de quocients de polinomis
<R> Límits de quocients amb radicals
<R> Límits de resta de radicals
<R> Límits de potències
<R> Límits: Regla de L'Hôpital


Derivades

        TVM. Taxa de variació mitjana d'una funció
        Derivada en un punt aplicant la definició de derivada (I)
        Derivada en un punt aplicant la definició de derivada (II)
<R> Derivada de funcions aplicant la definició de derivada (I)
<R> Derivada de funcions aplicant la definició de derivada (II)
<R> Derivació I: Sense regla de la cadena - Sense trigonomètriques
<R> Derivació II: Sense regla de la cadena - Amb trigonomètriques
<R> Derivació III: Sense regla de la cadena - Sense trigonomètriques
<R> Derivació IV: Sense regla de la cadena - Amb trigonomètriques
<R> Derivació V: Amb regla de la cadena - Sense trigonomètriques
<R> Derivació VI: Amb regla de la cadena - Amb trigonomètriques
<R> Derivació VII: Amb regla de la cadena - Sense trigonomètriques
<R> Derivació VIII: Amb regla de la cadena - Amb trigonomètriques
<R> Derivació IX: Derivació logarítmica
<R> Derivació d'una funció implícita
<R> Derivades parcials de primer ordre
<R> Derivades parcials de segon ordre
        Recta tangent a una corba en un punt
<R> Recta tangent a una corba paral·lela a recta donada
        Recta normal a una corba
<R> Optimització
Estudi de funcions

        Domini de funcions I
        Domini de funcions II
        Domini de funcions III
<R> Funció inversa
<R> Composició de funcions I
<R> Composició de funcions II
<R> Càlcul de paràmetres de funcions (I)
<R> Càlcul de paràmetres de funcions (II)
<R> Asímptotes I: Verticals
<R> Asímptotes II: Horitzontals
<R> Asímptotes III: Obliqües
<R> Asímptotes IV: Verticals, horitzontals i obliqües
<R> Punts extrems
<R> Creixement i extrems
<R> Punts d'inflexió
<R> Corbatura i punts d'inflexió
<R> Continuïtat I: a trossos sense paràmetres
<R> Continuïtat II: a trossos amb 1 paràmetre
<R> Continuïtat III: a trossos amb 2 paràmetres
<R> Derivabilitat I: sense paràmetres
<R> Derivabilitat II: amb paràmetres
<R> Interpretació de la gràfica de la derivada I
<R> Interpretació de la gràfica de la derivada II
<R> Interpretació de la gràfica de la derivada III

Integrals indefinides

        Integrals immediates I. Sense trigonomètriques
        Integrals immediates II. Amb trigonomètriques
<R> Integrals per substitució I. Sense trigonomètriques
<R> Integrals per substitució II. Amb trigonomètriques
<R> Integrals per parts I
<R> Integrals per parts II
<R> Integrals per parts III
<R> Integrals de funcions racionals I
<R> Integrals de funcions racionals II
<R> Integrals de funcions racionals III
<R> Integrals de funcions racionals IV
<R> Integrals de potències trigonomètriques (I)
<R> Integrals de potències trigonomètriques. (II)
<R> Integració per substitució trigonomètrica
<R> Integrals de funcions trigonomètriques sin(mx)·cos(nx)
Integrals definides

<R> Integral definida (I)
<R> Integral definida (II)
<R> Àrea compresa entre una corba i l'eix OX. Bàsic - Sense gràfic
<R> Àrea compresa entre una corba i l'eix OX. Bàsic - Amb gràfic
<R> Àrea compresa entre una corba i l'eix OX. Avançat - Sense gràfic
<R> Àrea compresa entre una corba i l'eix OX. Avançat - Amb gràfic
<R> Àrea compresa entre dues corbes - Sense gràfic
<R> Àrea compresa entre dues corbes - Amb gràfic
<R> Volums de sòlids de revolució
<R> Integrals impròpies (I)
<R> Integrals impròpies (II)
<R> Integrals dobles (I)
<R> Integrals dobles (II)


Estadística descriptiva

        Estadística d'una variable sense agrupar (I)
        Estadística d'una variable sense agrupar (II)
<R> Estadística d'una variable agrupada en intervals (I)
<R> Estadística d'una variable agrupada en intervals (II)
<R> Estadística d'una variable agrupada en intervals (III)
<R> Estadística de dues variables

Sistemes d'equacions lineals
Nombres naturals
Nombres enters
Nombres decimals
Nombres racionals
Nombres reals
Canvis d'unitats
Sistema sexagesimal
Potències i radicals
Proporcions i percentatges
Polinomis
Successions i progressions
Equacions. Introducció

Inequacions
Sistemes d'equacions no lineals
Matrius, determinants i sistemes d'equacions
Geometria bàsica I. Formes planes
Trigonometria
Nombres complexos
Geometria analítica en el pla
Geometria analítica de l'espai
Límits
DerivadesEstudi de funcions
Representació gràfica de funcions
Integrals indefinides
Integrals definides
Estadística descriptiva
Temes de Matemàtiques
Combinatòria
Combinatòria

        Permutacions ordinàries
<R> Combinacions ordinàries
<R> Variacions ordinàries
<R> Variacions amb repetició
<R> Permutacions amb repetició
<R> Combinatòria: Tots els tipus

Divisibilitat
Divisibilitat

        Divisors d'un nombre
        Descomposició en factors primers
        MCD de nombres naturals
        MCM de nombres naturalsExponencials i logaritmes
Sistemes d'inequacions
Espai vectorial
Exponencials i logaritmes

        Conversió de la forma exponencial a la forma logarítmica
        Conversió de la forma logarítmica a la forma exponencial
<R> Simplificació de logaritmes
<R> Càlcul de logaritmes a partir d'un altre donat
<R> Càlcul de logaritmes a partir d'altres dos valors donats
<R> Càlcul de logaritmes sense calculadora utilitzant la definició
<R> Càlcul de logaritmes amb calculadora (fórmula del canvi de base)
<R> Càlcul de la base de logaritmes
<R> Equacions exponencials
<R> Equacions logarítmiques (+2)
<R> Sistemes 2×2: Exponencials
<R> Sistemes 2×2: Logarítmiques


Sistemes d'inequacions

<R> Sistemes de 2 inequacions lineals amb 1 incògnita
<R> Sistemes de 2 inequacions lineals amb 2 incògnites


Espai vectorial

<R> Diagonalització de matrius 2x2: Valors propis
<R> Diagonalització de matrius 3x3: Valors propis
<R> Diagonalització de matrius 2x2: Valors i vectors propis
<R> Diagonalització de matrius 3x3: Valors i vectors propis
<R> Diagonalització d'aplicacions lineals: R³ -> R³
<R> Canvi de base de vectors de R²
<R> Canvi de base de vectors de R³
<R> Matriu de canvi de base de vectors de R²
<R> Matriu de canvi de base de vectors de R³

Equacions diferencials
Equacions diferencials

<R> EDO Variables separades
<R> EDO Lineal de primer ordre
<R> EDO Homogènies
<R> EDO Exactes
<R> EDO Lineal homogènia de segon ordre amb coeficients constants
<R> EDO Bernoulli
<R> PVI / EDO Variables separables
<R> PVI / EDO Lineal de primer ordre
<R> PVI / EDO Homogènies
<R> PVI / EDO Bernoulli
<R> PVI / EDO Lineal homogènia de segon ordre amb coeficients constants

Probabilitat
Probabilitat

        Probabilitat I: Monedes
<R> Probabilitat II: Daus
<R> Probabilidad III: Urnes i bosses amb boles
<R> Probabilitat IV: Cartes d'una baralla
        Distribució normal: Introducció a N(0,1)
        Distribució normal: Introducció a tipificació
<R> Distribució normal: Càlcul invers
<R> Distribució binomial: Introducció


Fraccions algebraiques
Equacions. Lineals
Equacions. Quadràtiques

Equacions. Altres tipus

Còniques
Fraccions algebraiques

<R> Fraccions algebraiques: Simplificació
<R> Fraccions algebraiques: Multiplicació i divisió
<R> Fraccions algebraiques: Sumes i restes
<R> Fraccions algebraiques: Operacions combinades
Equacions. Lineals

        Equacions lineals. Coeficients enters. Solucions enteres
        Equacions lineals. Coeficients enters. Solucions racionals
        Equacions lineals. Coeficients racionals. Solucions enteres
        Equacions lineals. Coeficients racionals. Solucions racionals
<R> Problemes de plantejament d'equacions de primer grau sense fraccions
<R> Problemes de plantejament d'equacions de primer grau amb fraccions

Equacions. Quadràtiques

        Equacions de 2n grau incompletes. Solucions enteres
        Equacions de 2n grau incompletes. Solucions racionals
        Equacions de 2n grau incompletes. Solucions reals
        Equacions de 2n grau completes. Solucions enteres
        Equacions de 2n grau completes. Solucions racionals
        Equacions de 2n grau completes. Solucions reals
<R> Equacions de 2n grau. Constants en denominador. Solucions enteres
<R> Equacions de 2n grau, Constants en denominador. Solucions racionals
<R> Equacions de 2n grau .Constants en denominador. Solucions reals
<R> Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions enteres
<R> Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions racionals
<R> Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions reals
<R> Problemes de plantejament d'equacions de 2n grau

Equacions. Altres tipus

        Equacions factoritzades
<R> Equacions biquadrades. Solucions enteres
<R> Equacions biquadrades. Solucions racionals
<R> Equacions biquadrades. Solucions reals
<R> Equacions triquadrades
<R> Equacions de tercer grau
<R> Equacions de quart grau
<R> Equacions irracionals de 2n grau (1 arrel quadrada)  (+1)
<R> Equacions irracionals de 2n grau (2 arrels quadrades)
<R> Equacions exponencials
<R> Equacions logarítmiques (+2)
<R> Equacions trigonomètriques

Còniques

<R> Còniques I: CircumferènciaRepresentació gràfica de funcions

        Equacions de rectes donades les seves gràfiques
<R> Estudi de funcions donades les seves gràfiques I
<R> Estudi de funcions donades les seves gràfiques II
<R> Expressió algebraica de funcions donades les seves gràfiques
        Bàsiques I: Lineals
        Bàsiques II: Quadràtiques
<R> Bàsiques III: Definides a trossos. Lineals i constants
<R> Bàsiques IV: Definides a trossos. Quadràtiques, lineals i constants
<R> Bàsiques V: Exponencial (base diferent d'e)
<R> Bàsiques VI: Exponencial (base e)
<R> Bàsiques VII: Logarítmiques
<R> Bàsiques VIII: Proporcionalitat inversa
<R> Bàsiques IX: Radicals (irracionals)
<R> Avançades I: Cúbiques
<R> Avançades II: Racionals
<R> Avançades III: Exponencial amb polinomi
<R> Avançades IV: Logarítmiques d'un polinomi


Temes i tipus de problemes / exercicis de MATEMÀTIQUES
Càlcul vectorial
Geometria bàsica II. Cossos de l'espai
Integració numèrica
Geometria bàsica II. Cossos de l'espai

<R> Cossos de l'espai I: cares planes
<R> Cossos de l'espai II: cares planes
<R> Cossos de l'espai III: cares corbades
<R> Cossos de l'espai IV: cares corbades

Integració numèrica

<R> Mètode rectangular
<R> Mètode trapezial
<R> Mètode de Simpson
Càlcul vectorial

<R> Gradient
<R> Divergència
<R> Rotacional
<R> Derivada direccional
Matemàtiques
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Química
Generador d'exercicis
MÉS >
Français
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano
INICI
Política de privacitat
Qui som
Marques comercials
Registre del software  Condicions d'ús

Contacte
Versió web per a mòbils
Copyright © 2007 - 2024 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Software

Generadors d'exercicis

Generador d'exercicis de Matemàtiques

Generador d'exercicis de Física

Generador d'exercicis de Química

Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lacióFrançais
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano
Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Matemàtiques recreatives
Matemàtiques recreatives

        Quadrats màgics 3x3

Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lació
MÉS >
Matemàtiques
Generador d'exercicis


MÉS >
Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Física + Química
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Física
Generador d'exercicis


MÉS >
Matemàtiques + Química
Generador d'exercicis
MÉS >
33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi33%
estalvi25%
estalvi25%
estalvi