Continguts de QUÍMICA. Generadors d'exercicis i problemes
Continguts de Química per als següents Generadors d'exercicis i problemes


Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Continguts de Química
SOFTWARE
INICI
Contacte
Registre del software
Unitats i fórmules químiques
Gasos
Dissolucions
Estequiometria de reaccions
Termodinàmica química
Cinètica química
Temes de Química
Equilibris en fase gasosa
Equilibris àcid-base
Equilibris de precipitació
Reaccions redox, electròlisi i piles
Estructura atòmica
Química orgànica
Formulació orgànica. HidrocarbursFormulació i nomenclatura inorgànica
Formulació orgànica. Compostos oxigenatsFormulació orgànica. Compostos nitrogenats
Estructura molecular
Temes i tipus de problemes / exercicis de QUÍMICA
Unitats i fórmules químiques

        Conversions de massa i mols
        Conversions de massa, mols, molècules i àtoms
<R> Composició centesimal
<R> Fórmula empírica
<R> Fórmules empírica i molecular sense combustió
<R> Fórmules empírica i molecular amb combustió
        Unitats de massa (mètric)
        Unitats de longitud (mètric)
        Unitats de temps
        Unitats de superfície I (mètric)
<R> Unitats de superfície II (mètric)
<R> Unitats de volum (mètric)
<R> Unitats de capacitat (mètric)
<R> Unitats de volum i capacitat (mètric)
        Unitats de temperatura I (Celsius - Fahrenheit)
<R> Unitats de temperatura II (Celsius - Fahrenheit - Kelvin)
<R> Unitats de longitud (mètric - imperial)
<R> Unitats de massa (mètric - imperial)


Gasos

        Problemes de gasos I
<R> Problemes de gasos II
<R> Problemes de gasos III
Estequiometria de reaccions

        Ajust d'equacions químiques
        Estequiometria de reaccions I (reactius purs)
        Estequiometria de reaccions II
<R> Estequiometria de reaccions III
<R> Estequiometria de reaccions IV
<R> Estequiometria amb rendiment
<R> Estequiometria amb reactiu limitant
Termodinàmica química

<R> Escalfament sense canvi d'estat
<R> Escalfament amb canvi d'estat
        Energia interna i entalpia
<R> Entalpia de reaccions
<R> Llei de Hess
<R> Energies d'enllaç
<R> Energia lliure i espontaneïtat
<R> Cicle de Born-HaberCinètica química

        Conceptes bàsics
<R> Equació de velocitat
<R> Energia d'activació
<R> Diagrama d'energia potencial de reaccions


Equilibris en fase gasosa

        Càlculs bàsics
        Principi de Le Châtelier
<R> Càlcul de la constant d'equilibri
<R> Càlcul de valors en l'equilibri

Equilibris àcid-base

<R> Completar reaccions àcid-base
<R> Caràcter àcid, bàsic o amfòter d'espècies
        Àcids i bases fortes
<R> Àcids febles I
<R> Àcids febles II
<R> Bases febles I
<R> Bases febles II
<R> Caràcter àcid, bàsic o neutre de sals dissoltes
<R> Hidròlisi de sals
<R> Dissolucions reguladores/amortidores/tampó
<R> Valoracions àcid-base


Equilibris de precipitació

<R> Solubilitat i producte de solubilitat
<R> Efecte de l'ió comú


Reaccions redox, electròlisi i piles

        Càlculs i conceptes bàsics
<R> Ajustament de semireaccions redox en medi àcid
<R> Ajustament de semireaccions redox en medi bàsic
<R> Ajustament de reaccions redox en medi àcid
        Ajustament de reaccions redox en medi bàsic
<R> Ajustament de reaccions redox en medi àcid o bàsic
<R> Estequiometria redox
<R> Valoracions redox
<R> Piles electroquímiques
<R> Electròlisi I
<R> Electròlisi II

Estructura atòmica

<R> Nombre de protons, neutrons i electrons d'àtoms
<R> Nombre de protons, neutrons i electrons d'ions
<R> Nombre de protons, neutrons i electrons d'àtoms i ions
        Nombres quàntics I
        Nombres quàntics II
        Nombres quàntics III
        Nombres quàntics IV
<R> Configuració electrònica, grup i període
<R> Configuració electrònica, propietats periòdiques i enllaços entre àtoms
<R> Mida d'àtoms i ions
<R> Llum: energia, freqüència i longitud d'ona
<R> Efecte fotoelèctric
<R> Composició isotòpica i massa atòmica mitjana
<R> Reaccions nuclears
        Energia d'enllaç nuclear


Química orgànica

<R> Hidridació d'àtoms de carboni
<R> Isomeria de cadena
<R> Isomeria de posició
<R> Isomeria de funció
<R> Isomeria geomètrica
<R> Isomeria òptica
<R> Isomeria: Tots els tipus d'isomeria
<R> Reaccions orgàniques
Formulació orgànica. Hidrocarburs

        F: Alcans de cadena oberta
        A: Alcans de cadena oberta
<R> F: Alquens de cadena oberta
<R> A: Alquens de cadena oberta
<R> F: Alquens i alquins de cadena oberta
<R> A: Alquens i alquins de cadena oberta
<R> F: Hidrocarburs de cadena tancada
<R> A: Hidrocarburs de cadena tancada


Formulació i nomenclatura inorgànica

        F: Elements
        A: Elements
        F: Ions monoatòmics
        A: ions monoatòmics
        F: Òxids
        A: Òxids
        F: Peròxids
        A: Peròxids
        F: Òxids i peròxids
        A: Òxids y peròxids
        F: Hidrurs
        A: Hidrurs
        F: Hidròxids
        A: Hidròxids
<R> F: Àcids hidràcids i sals binàries
<R> A: Àcids hidràcids i sals binàries
<R> F: Oxoàcids
<R> A: Oxoàcids
<R> F: Sals neutres d'oxoàcids
<R> A: Sals neutres d'oxoàcids
<R> F: Sals àcides d'oxoàcids
<R> A: Sals àcides d'oxoàcids
<R> F: Ions poliatòmics
<R> A: Ions poliatòmics

Dissolucions

        Dissolucions I
<R> Dissolucions II
<R> Dissolucions III
<R> Dissolucions IV
<R> Propietats col·ligatives I
<R> Propietats col·ligatives II

Formulació orgànica. Compostos oxigenats

<R> F: Alcohols
<R> A: Alcohols
<R> F: Cetones
<R> A: Cetones
<R> F: Aldehids
<R> A: Aldehids
<R> F: Èters
<R> A: Èters
<R> F: Fenols
<R> A: Fenols
<R> F: Àcids
<R> A: Àcids
<R> F: Èsters
<R> A: Èsters
<R> F: Compostos oxigenats amb més d'una funció
<R> A: Compostos oxigenats amb més d'una funció
<R> F: Compostos oxigenats (TOTES les funcions)
<R> A: Compostos oxigenats (TOTES les funcions)

Formulació orgànica. Compostos nitrogenats

<R> F: Amines
<R> A: Amines
<R> F: Amides
<R> A: Amides
<R> F: Nitrils
<R> A: Nitrils
<R> F: Nitroderivats
<R> A: Nitroderivats
<R> F: Compostos nitrogenats (oxigenats) amb més d'una funció
<R> A: Compostos nitrogenats (oxigenats) amb més d'una funció
<R> F: Compostos nitrogenats (TOTES les funcions)
<R> A: Compostos nitrogenats (TOTES les funcions)

Estructura molecular

<R> Estructura de Lewis
<R> Estructura de Lewis, geometria molecular i polaritat

Nota:
<R> indica que l'opció només està disponible a la versió registrada.
El text blau indica els exercicis i problemes nous en aquesta versió.
MÉS  >>
Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lació
MÉS >
DESCARREGAR
Software

Matemàtiques
Generador d'exercicis


Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

DESCARREGAR
MÉS >
Física
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Física + Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Matemàtiques + Física
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Matemàtiques + Química
Generador d'exercicis
DESCARREGAR
MÉS >
Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Matemàtiques + Física + Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Física + Química
Generador d'exercicis


DESCARREGAR
MÉS >
Matemàtiques + Química
Generador d'exercicis
DESCARREGAR
MÉS >
Français
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano
INICI
Política de privacitat
Qui som
Marques comercials
Registre del software  Condicions d'ús

Contacte
Versió web per a mòbils
Copyright © 2007 - 2022 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Software

Generadors d'exercicis

Generador d'exercicis de Matemàtiques

Generador d'exercicis de Física

Generador d'exercicis de Química

Mètode McCabe-Thiele
Nombre de plats per columnes de destil·lacióFrançais
English
Español
Português-Br
Català
Português-Pt
Italiano