Provar gratis. Compra: 89 $  -  74 €
Ref.: TMQZ -  Versió 1.25 - S.O.: Windows 7 - 8 - 10
Caixa fictícia. Només disponible per a descàrrega
Nou en l'última versió
Generador de problemes i exercicis de MATEMÀTIQUES + QUÍMICA


Software

Caixes fictícies. Software només disponible mitjançant descàrrega.

Nou en la versió 1.24
MÒDUL DE MATEMÀTIQUES

- Nous subtemes en el tema "Nombres decimals":
  -- Arrodoniment de nombres decimals a unitats decimals (I)
  -- Arrodoniment de nombres decimals a unitats decimals (II)
  -- Operacions combinades sense parèntesis
  -- Operacions combinades amb parèntesis

- Nous subtemes en el tema "Proporcions i percentatges":
  -- Proporcionalitat inversa
  -- Proporcionalitat composta
  -- Repartiments directament proporcionals
  -- Repartiments inversament proporcionals

- 2 nous tipus d'equacions en el subtema "Equacions logarítmiques" en el tema "Exponencials i logaritmes"

- Nou subtema en el tema "Equacions. Altres tipus":
  -- Equacions triquadrades

- 1 nou tipus d'equació en el subtema "Equacions irracionals de 2n grau (1 arrel quadrada)" en el tema "Equacions. Altres tipus"

- 2 nous tipus d'equacions en el subtema "Equacions logarítmiques" en el tema "Equacions. Altres tipus"

- Nou subtema en el tema "Espai vectorial":
  -- Diagonalització d'aplicacions lineals: R³ -> R³

- Nous subtemes en el tema "Estudi de funcions":
  -- Càlcul de paràmetres de funcions (I)
  -- Càlcul de paràmetres de funcions (II)

- Nous subtemes en el tema "Probabilitat":
  -- Probabilitat I: Monedes
  -- Probabilitat II: Daus
  -- Probabilidad III: Urnes i bosses
  -- Probabilitat IV: Cartes d'una baralla

MÒDUL DE QUÍMICA

- Nou subtema en el tema "Unitats i fórmules químiques":
  -- Fórmula empírica

- Nou subtema en el tema "Dissolucions":
  -- Dissolucions II

- Nou subtema en el tema "Cinètica química":
  -- Diagrama d'energia potencial de reaccions

- Nous subtemes en el tema "Equilibris àcid-base":
  -- Àcids febles I
  -- Àcids febles II
  --  Bases febles I
  --  Bases febles II

- Nou subtema en el tema "Reaccions redox, electròlisi i piles":
  -- Electròlisi I

- Nous subtemes en el tema "Química orgànica":
  -- Isomeria de cadena
  -- Isomeria de posició
  -- Isomeria de funció
  -- Isomeria geomètrica
  -- Isomeria òptica

Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors d'exercicis  >  Generador d'exercicis de Matemàtiques i Química  >  Nou en l'última versió
Copyright © 2007 - 2022 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.
Nou en la versió 1.25
MÒDUL DE MATEMÀTIQUES

- Nous subtemes en el tema "Trigonometria":
  -- Resolució de triangles rectangles
  -- Resolució de triangles
  -- Resolució de formes planes
  -- Problemes amb raons trigonomètriques

- Nous subtemes en el tema "Derivades":
  -- Derivada en un punt aplicant la definició de derivada (II)
  -- Derivada de funcions aplicant la definició de derivada (II)

- Nou subtema en el tema "Integrals definides":
  -- Integral definida (II)

- Nou subtema en el tema "Càlcul vectorial":
  -- Derivada direccional

- Nous subtemes en el tema "Equacions diferencials":
  -- PVI / EDO Variables separables
  -- PVI / EDO Lineal de primer ordre
  -- PVI / EDO Homogènies
  -- PVI / EDO Bernoulli
  -- PVI / EDO Lineal homogènia de segon ordre amb coeficients constants
MÒDUL DE QUÍMICA

- Nous subtemes en el tema "Reaccions redox, electròlisi i piles":
  -- Ajustament de semireaccions redox en medi àcid
  -- Ajustament de semireaccions redox en medi bàsic