Nou en la versió 1.18
Nombres racionals:
Representació de nombres racionals en la recta numèrica
Identificació de nombres racionals en la recta numèrica

Nombres reals:
Representació de nombres reals en la recta numèrica

Equacions:
Llenguatge algebraic I
Llenguatge algebraic II
Verificació de solucions d'equacions
Equacions lineals. Coeficients enters. Solucions enteres
Equacions lineals. Coeficients enters. Solucions racionals
Equacions lineals. Coeficients racionals. Solucions enteres
Equacions lineals. Coeficients racionals. Solucions racionals
Problemes de plantejament d'equacions de primer grau
Equacions de 2n grau incompletes. Solucions enteres
Equacions de 2n grau incompletes. Solucions racionals
Equacions de 2n grau incompletes. Solucions reals
Equacions de 2n grau completes. Solucions enteres
Equacions de 2n grau completes. Solucions racionals
Equacions de 2n grau completes. Solucions reals
Equacions de 2n grau. Constants en denominador. Solucions enteres
Equacions de 2n grau, Constants en denominador. Solucions racionals
Equacions de 2n grau .Constants en denominador. Solucions reals
Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions enteres
Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions racionals
Equacions de 2n grau. Incògnita en denominador. Solucions reals
Equacions biquadrades. Solucions enteres
Equacions biquadrades. Solucions racionals
Equacions biquadrades. Solucions reals


Nou en la versió 1.16
Nou disseny de la barra d'eines
Nou en la versió 1.17
Equacions:
Problemes de plantejament d'equacions de 2n grau

Sistemes d'equacions lineals:
Problemes de plantejament Sistemes d'equacions lineals 2×2
Nou tema "Divisibilitat"

Nombres racionals
- Reducció a comú denominador
- Suma i resta de fraccions amb el mateix denominador
- Suma i resta de fraccions amb diferent denominador
- Fracció impròpia a nombre mixt
- Nombre mixt a fracció impròpia
- Nombre mixt que representa la part pintada

Equacions
- Equacions exponencials (Afegit el tipus a^x + a^(b-x) = c)

Sistemes d'equacions no lineals
- Sistemes 2×2: Lineal i quadràtica (Afegit el tipus  f·xy=k, ax+by=c)

Nombres complexos
- Conversió de forma polar a binòmica
- Conversió de forma binòmica a polar

Geometria analítica en el pla
- Còniques I: Circumferència (Afegit el càlcul de l'eix radical de dues circumferències)Nou en la versió 1.18.3
Millorada la navegació per pàgines web

Nou tema "Exponencials i logaritmes"

Nous subtemes en el tema "Exponencials i logaritmes":
--- Conversió de la forma exponencial a la forma logarítmica
--- Conversió de la forma logarítmica a la forma exponencial
--- Simplificació de logaritmes
--- Càlcul de logaritmes a partir d'un altre donat

Nou tema "Sistemes d'inequacions"


Nou en la versió 1.18.4
Nou subtema en el tema "Canvis d'unitats":
-- Unitats de temps

El tema de "Operacions amb angles" es va canviar el títol a "Sistema sexagesimal"

Nous subtemes en el tema "Sistema sexagesimal":
  -- L'hora i el rellotge (I)
  -- L'hora i el rellotge (II)
  -- Suma d'angles i temps
  -- Resta d'angles i temps
  -- Multiplicació d'angles i temps
  -- Divisió d'angles i tempsNou en la versió 1.18.5
Provar gratis. Compra: 59 $  -  49 €
Ref.: TMZ2 -  Versió 1.22 - S.O.: Windows XP - Vista - 7 - 8 - 10
Caixa fictícia. Només disponible per a descàrrega
Vostè està aquí  > Inici  >  Software  > Generadors de problemes i exercicis  > Generador de problemes i exercicis de Matemàtiques  >  Nou en l'última versió
Nou en l'última versió
- Nova Barra de botons

- Nous subtemes en el tema "Divisibilitat":
  -- MCD de nombres naturals
  -- MCM de nombres naturals

Nou subtema en el tema "Nombres racionals":
-- Suma i resta de nombres racionals periòdics


- Nous subtemes en el tema "Potències i radicals":
  -- Conversió de radicals a potències
  -- Conversió de potències a radicals
  -- Suma i resta d'arrels cúbiques

- Nou tipus d'equació en el subtema "Equacions irracionals de 2n grau" en el tema "Equacions":
  -- Nou tipus d'equació irracional:  sqr(x+a) + sqr(x+b) = c

Nou en la versió 1.20.0
- Nous subtemes en el tema "Nombres naturals":
  -- Potències de nombres naturals I
  -- Potències de nombres naturals II

- Nous subtemes en el tema "Nombres enters":
  -- Potències de nombres enters I. Exponents positius
  -- Potències de nombres enters II. Exponents negatius

- Nous subtemes en el tema "Nombres racionals":
  -- Multiplicació i divisió de fraccions
  -- Potències de nombres racionals I
  -- Potències de nombres racionals II

- Nous subtemes en el tema "Potències i radicals":
  -- Potències de nombres enters I. Exponents positius
  -- Potències de nombres enters II. Exponents negatius
  -- Introducció de factors dins del radical
  -- Extracció de factors fora del radical

- El tema de "Percentatges" es va canviar el títol a "Proporcions i percentatges"

- Nou subtema en el tema "Proporcions i percentatges":
-- Exercicis de proporcions

- El tema de "Polinomis i fraccions algebraiques" es va canviar el títol a "Polinomis" i "Fraccions algebraiques" (dos nous temes)
Copyright © 2007 - 2019 - VaxaSoftware. Tots els drets reservats.

Generador de problemes i exercicis de MATEMÀTIQUES


MATEMÀTIQUES
Generador de problemes i exercicis

Nou en la versió 1.21
- Nou subtema en el tema "Polinomis":
-- Productes notables

- Nous tipus d'equacions en el subtema "Equacions logarítmiques" en el tema "Exponencials i logaritmes":
  -- Equacions logarítmiques (5 nous tipus)

- El tema de "Equacions" es va canviar el títol a
"Equacions. Introducció",  "Equacions. Lineals", "Equacions. Quadràtiques" i "Equacions. Altres tipus" (quatre temes nous).

- Nou subtema en el tema "Equacions. Altres tipus":
-- Equacions irracionals de 2n grau (2 arrels quadrades)

- Nous tipus d'equacions en el subtema "Equacions logarítmiques" en el tema "Equacions. Altres tipus":
  -- Equacions logarítmiques (5 nous tipus)
  -- Equacions trigonomètriques

- El tema de "Geometria bàsica" es va canviar el títol a "Geometria bàsica I. Formes planes"

- Nous subtemes en el tema "Estadística descriptiva":
  -- Estadística d'una variable sense agrupar (I)
  -- Estadística d'una variable agrupada en intervals (I)
  -- Estadística d'una variable agrupada en intervals (II)


- Nous tipus de Integrals indefinides en el subtema "Integrals per parts III" del tema "Integrals indefinides":
  -- 5 nous tipus de integrals per parts:
   x * arctan ax
   sin ln ax
   cos ln ax
   expx * sin ax
   expx * cos ax

- Nou tema "Probabilitat":
  -- Distribució normal: Introducció a N(0,1)
  -- Distribució normal: Introducció a tipificació
  -- Distribució normal: Càlcul invers
  -- Distribució binomial: Introducció

Nous subtemes en el tema "Equacions":
  -- Problemes de plantejament d'equacions de primer grau sense fraccions
  -- Problemes de plantejament d'equacions de primer grau amb fraccions

Nou subtema en el tema "Integrals definides":
-- Integral definida

Nou tema "Equacions diferencials"

Nous subtemes en el tema ""Equacions diferencials":
  -- Variables separades
  -- EDO Lineal de primer ordre
  -- EDO Homogènies
  -- EDO Exactes
  -- EDO Lineal homogènia de segon ordre amb coeficients constants

Nous subtemes en el tema "Matrius, determinants i sistemes d'equacions":
--- Determinants 3×3 (sense paràmetres)
--- Determinants 4×4 (sense paràmetres)
--- Determinants (amb paràmetres)
--- Rang de matrius (sense paràmetres)
--- Rang de matrius (amb paràmetres)
--- Matriu inversa (sense paràmetres)
--- Matriu inversa (amb paràmetres)

Nou tema "Espai vectorial"

Nou subtema en el tema "Trigonometria":
--- Raons trigonomètriques per reducció al primer quadrant

Nou subtema en el tema "Integrals indefinides":
--- Integrals racionals (IV). Amb denominador polinòmic de 3r grau

El tema de "Estadística" es va canviar el títol a "Estadística descriptiva"Límits
- Límits de quocients de polinomis (Afegit el tipus  (x+b)/(x-a) - (x+c)/(x^2-a^2) )
- Límits de quocients amb radicals (Afegit el tipus  sqr[(x-a)(x-b)] / sqr(x-a) )
- Límits de potències:
    Afegit el tipus  [a^(x+d) + b^(x+f) ] / [a^(x+g) + b^(x+h) ]
    Afegit el tipus  (1 + a·sinx) ^ (b/x)
    Afegit el tipus  (b + 1 - b·cosx) ^ (c/x^2)

Derivades
- TVM. Taxa de variació mitjana d'una funció
- Derivació VII: Amb regla de la cadena (Afegit el tipus y = [(ax+b)/(cx+d)] ^ n )

Estudi de funcions
- Interpretació de la gràfica de la derivada III (funció pseudo-quàrtica)

Representació gràfica de funcions
- Equacions de rectes donades les seves gràfiques
- Estudi de funcions donades les seves gràfiques I (funció a trossos)
- Estudi de funcions donades les seves gràfiques II (funció a trossos)
- Expressió algebraica de funcions donades les seves gràfiques (funció a trossos)
- Bàsiques III: Definides a trossos. Lineals i constants
- Bàsiques IV: Definides a trossos. Quadràtiques, lineals i constants

Integrals indefinides
- Integrals per substitució I. Sense trigonomètriques:  Afegits els tipus e^x/sqr(e^x+a),  e^(2x) / sqr(ex+a),  e^(3x)/sqr(e^x+a)
Sistemes d'equacions lineals:
Sistemes 2×2 lineals. Solucions enteres
Sistemes 2×2 lineals. Solucions racionals
Sistemes d'equacions lineals 2×2 amb representació gràfica
Sistemes 3×3 lineals. Solucions enteres
Sistemes 3×3 lineals. Solucions racionals

Matrius, determinants i sistemes d'equacions:
Diagonalització de matrius 2x2: Valors propis
Diagonalització de matrius 3x3: Valors propis
Diagonalització de matrius 2x2: Valors i vectors propis
Diagonalització de matrius 3x3: Valors i vectors propis
Teorema de Cayley-Hamilton: Potències de matrius
Teorema de Cayley-Hamilton: Inversa i potències de matrius
Canvi de base de vectors de R²
Canvi de base de vectors de R³
Matriu de canvi de base de vectors de R²
Matriu de canvi de base de vectors de R³

Nombres complexos:
Equacions en els nombres complexos
Equacions en els nombres complexos i representació gràfica

Integrals definides:
Volums de sòlids de revolució

Combinatòria:
Permutacions ordinàries
Combinacions ordinàries
Variacions ordinàries
Variacions amb repetició
Permutacions amb repetició
Combinatòria: Tots els tipus

- Afegida l'opció "finestra Edita problema/exercici". Ara podem modificar els problemes individualment.
- Afegida l'opció "Activar / Desactivar espaciat extra". Ara mostra/oculta espai addicional després de l'enunciat del problema.

- Nous subtemes en el tema "Nombres naturals":
  -- Divisió de nombres naturals III
  -- Conversió de decimal a xifres romanes I
  -- Conversió de decimal a xifres romanes II
  -- Conversió de xifres romanes a decimal I
  -- Conversió de xifres romanes a decimal II
  -- Conversió de base-N a decimal
  -- Conversió de decimal a base-N

- Nou subtema en el tema "Nombres racionals":
  -- Suma de nombres mixtos

- Nous subtemes en el tema "Proporcions i percentatges":
  -- Problemes de proporcionalitat directa
  -- Percentatges II: Descomptes i augments
  -- Interès compost I
Nou en la versió 1.22
- Nous subtemes en el tema "Nombres complexos":
  -- Representació de nombres complexos en el pla complex
  -- Identificar nombres complexos en el pla complex

- Nous subtemes en el tema "Geometria analítica en el pla":
  -- Punts I: Representació de punts en el pla XY (primer quadrant)
  -- Punts II: Identificar punts en el pla XY (primer quadrant)
  -- Punts III: Representació de punts en el pla XY
  -- Punts IV: Identificar punts en el pla XY

- Nous subtemes en el tema "Integrals indefinides":
  -- Integrals de potències trigonomètriques (I)
  -- Integrals de potències trigonomètriques. (II)
  -- Integració per substitució trigonomètrica
  -- Integrals de funcions trigonomètriques sin(mx)·cos(nx)

- Nous subtemes en el tema "Integrals definides":
  -- Integrals impròpies (I)
  -- Integrals impròpies (II)
  -- Integrals dobles (I)
  -- Integrals dobles (II)